Nog 1.83 miljoen stemme kort vir afstigting

KAAPSTAD – Die Verenigde Vryheids Alliansie (VVA), ’n alliansie vir minderheidsgroepe, sê hulle kort 1.83 miljoen stemme om per referendum die Noord-Kaap, Wes-Kaap en gedeeltes van die Noord-Wes en Gauteng onafhanklik vanaf Suid-Afrika te verklaar.

William Liebenberg, ’n bemarkingsbestuurder by die VVA, sê indien die nodige stemme verkry kan word, kan ’n referendum deur internasionale rolspelers soos die Verenigde Nasies afgedwing word.

Hy sê enige Suid-Afrikaanse burger, ouer as 18, van enige ras afkomstig en deel van ’n minderheidsgroep, kan stem. Selfs Suid-Afrikaaners wat oorsee woon, kan die petisie teken.

Luidens ’n persverklaring deur die VVA het ‘n geskiedkundige beraad van blanke en bruin gemeenskapsleiers op 9 Augustus in Kaapstad plaasgevind.

Die doel van dié beraad was om samewerking tussen uiteenlopende groepe met die oog op die onafhanklikheid van sekere geïdentifiseerde gebiede te bespreek.

Die beraad is belê na aanleiding van versoeke vanuit die blanke en bruin gemeenskappe om genl. Constand Viljoen se 1994 Akkoord tot vervulling te bring.

Die Akkoord oor Afrikaner-selfbeskikking is luidens Wikipedia ‘n Suid-Afrikaanse politieke akkoord wat die reg van die Afrikanervolk op selfbeskikking erken. Die ooreenkoms is deur die Vryheidsfront, die ANC en die Nasionale Party (Suid-Afrikaanse regering) op 23 April 1994 onderteken.

Die vergadering te Kaapstad, asook enige aksies wat hierna volg, is luidens die VVA se verklaring wettig en geskied binne die raamwerk van die Suid-Afrikaanse grondwet, asook internasionale reg op selfbeskikking.

“Die 1994 Akkoord bepaal die Afrikaner en ander minderheidsgroepe se reg tot selfbeskikking en Artikel 235 van die grondwet is inderdaad destyds op dié artikel gebaseer. Die 1994 Akkoord is op 23 April 1994 na ingryping van die Amerikaanse ambassadeur deur genl. Viljoen, Thabo Mbeki en Roelf Meyer onderteken en baan die weg vir selfbeskikking vir Suid-Afrikaanse minderhede.”

“Die internasionale regsproses wat gevolg moes word om gestalte aan die bepalings van die Akkoord te gee, is nou reeds 97% voltooi. Die volgende stap is om ‘n ‘Ja’-mandaat van twee miljoen stemme vanaf die minderheidsgroepe te verkry.”

“Hein Marx, president van die VVA, en ander leiers se toesprake het selfbeskikking in SA in terme van die SA grondwet sowel as in terme van internasionale reg behandel.”

“Suid-Afrika se bruin en blanke volkere moet streef na ‘n konfederale staat ten einde ondersteuning vanuit die internasionale gemeenskap te kry. Hy het verder na die foute van die verlede verwys en versoek dat minderheidsgroepe moet ophou om stokke te soek om mekaar mee te slaan.”

“Onderlinge samewerking, ten einde ‘n magsblok tussen blank en bruin te vorm, is die enigste weg na onafhanklikheid. Die tydige verkiesing van ‘n tussentydse regering sal staatsvorming fasiliteer en lei na ‘n konfederale land bestaande uit agt soewereine state. Hierdie regeringsvorm is gebaseer op Switzerland se suksesvolle regeringstelsel.”

“Elroy Baron, onder-voorsitter van die VVA, het in ‘n beroep op sy volksgenote sowel as blankes benadruk dat beide groepe nou ‘n laaste geleentheid het om vry te word. Hy het met ‘n skertsende verwysing na die herkoms van die kleurlingmense ook beklemtoon dat ons dieselfde taal en geloof deel en dat ons kultuur min verskil.”

“Dr. Gerhard du Bruin het beklemtoon dat selfbeskikking volgens Artikel 235 van die Suid-Afrikaanse grondwet nie net ‘n reg nie, maar nou ook ‘n noodsaaklikheid is. Samewerking tussen blank en bruin is nou onvermydelik om elke groep se onderskeie ambisies te bevredig.  Die roekelose, onbeheerde, en moontlik staats-gesanksioneerde migrasie van mense van volksvreemde kulture vanuit Suid-Afrika se noorde na die meestal Afrikaanssprekende suide sal uiteraard die 2024-verkiesing negatief beïnvloed, soos die ANC en EFF dit graag sal wil hê.”

“Daar is eenstemmigheid bereik om ‘n samewerkingsooreenkoms aan te gaan met die uitsluitlike doel om die onderskeie groepe na selfbeskikking te lei.”

“’n Tussentydse regering sal verkies word vanuit verteenwoordigers van die onderskeie geïdentifiseerde minderheidsgroepe ten einde te voldoen aan sekere finale wetlike vereistes vir onafhanklikheid.”

6 thoughts on “Nog 1.83 miljoen stemme kort vir afstigting

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 10 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: