April 21, 2021

OPENBARE VEILING: A.P. VAN DER WALT AFSLAERS

Kontak AP van der Walt by 082 788 0410.

Geliewe kennis te neem dat die onderstaande roerende eiendom per openbare veiling verkoop sal word te:

DU TOITSPANWEG 80, KIMBERLEY. 

 • Jetski;
 • Tweedehaandse Voertuie;
 • Netjiese Beeswa;
 • Gereedskap;
 • Netjiese Huismeubels;
 • Netjiese Kantoorlessenaars;
 • Liasseerkabinette;
 • Kantoortoerusting. 

DATUM VAN VEILING: 16 APRIL 2021 @ 10h00 te die bogemelde adres

BESIGTIGING : VANAF 08h30

TERME:

 • R2000.00 registrasiedeposito (Terugbetaalbaar).
 • 10% afslaerskommissie.
 • Verkoping geskied voetstoots (“as is”).
 • Koopsom sowel as afslaerskommissie onmiddellik betaalbaar na afloop van veiling. 

KONTAK:

A.P. van der Walt

082 788 0410

Lees ook: Good Knight bedding het ‘n bed vir elke sak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: