Werksgeleentheid by Hoërskool Noord-Kaap

Daar is tans ‘n tydelike departementele pos beskikbaar by Hoërskool Noord-Kaap. Die geskikte kandidaat gaan fisiese wetenskap in Afrikaans en Engels moet aanbied. Aanstellingsdatum sal 13 Januarie 2020 wees.

Stuur asseblief volledige CV met bewys van kwalifikasies en ervaring aan:

Die Skoolhoof
Hoërskool Noord-Kaap
Privaatsak X5060
Hadisonpark
Kimberley
8306

e-pos: secretary@northerncapehigh.co.za

Tel: 053 – 832 4377
Faks: 053 – 832 2176

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 10 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: