Verkeerslig buite werking

KIMBERLEY – Die verkeerslig op die hoek van Carters- en Schmidtsdriftweg is tans buite werking. Die verkeerslig werk aan Schmidtsdriftweg se kant, maar nie aan die kant van Cartersweg nie. Dit kan ’n ongeluk veroorsaak indien die verkeerslig as vierrigtingstop gebruik word. Wees versigtig indien jy in daardie rigting beweeg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 10 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: